Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Η εταιρεία Geoteworks αναλαμβάνει όλα τα στάδια ενός γεωτεχνικού έργου, από τον σχεδιασμό,  την επίβλεψη, τις εργαστηριακές δοκιμές, μέχρι και την επεξεργασία των δεδομένων για τον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου κατασκευής τεχνικών έργων λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τρίπτυχο κόστος – χρόνος - ποιότητα.

Συγκεκριμένα το γραφείο δραστηριοποιείται σε:

 

  • Μελέτες θεμελίωσης τεχνικών κτιριακών έργων

 

  • Μελέτες Αντιστηρίξεων  μόνιμων ή τεχνητών πρανών

 

  • Μελέτες αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολισθήσεων – Έλεγχοι ευστάθειας πρανών

 

  • Μελέτες θεμελιώσεων φωτοβολταικών πάρκων